มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ลึกลงไปในมิติของความมนุษย์ที่มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐาน ทำให้สังคมของการเรียนรู้ไม่เคยจบสิ้น บรรดาแม่พิมพ์แห่งปัญญาไม่เคยสูญหาย โลกนี้ยังคงศักดิ์และศรีแห่งดวงใจอันมุ่งมั่นของคุณครูผู้ทุ่มเท เสียสละ ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ด้วยมุ่งหวังประโยชน์สุขแก่สังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญ

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ขอเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะขับเคลื่อนคุณภาพวงการศึกษาไทยและครูไทยให้ก้าวไกลรุดหน้าเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณค่าและมีคุณภาพในอนาคตภายใต้วิสัยทัศน์“สร้างคนดีให้แผ่นดิน”ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มครูดีของแผ่นดิน73กลุ่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ซึ่งกลุ่มครูดีของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลเบื้องต้นต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน3ด้านคือการครองตน ครองคน และครองงาน ตลอดจนเจริญรอยตามบาทแห่งพระราชา เพื่อรับรางวัลเครือข่ายครูดีของแผ่นดินระดับชาติ

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญตามรอยพระยุคลบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญตามรอยพระยุคลบาท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการจัดการเรียนการสอน สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า “ให้ครูรักนักเรียน นักเรียนรักครูให้ครูสอนเด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน ให้แข่งกับตนเอง ให้เด็กเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่ช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำ ร่วมกันเพื่อให้เกิดความสามัคคี”โดยกระบวนการดังกล่าวสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาครูและกระบวนการกลุ่ม Professional Learning Community หรือ PLC ในการขับเคลื่อนโครงการดังนั้น รางวัล “ครูดีของแผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” จึงเกิดขึ้น พร้อมพลังและความตั้งใจอันดีงาม มอบให้กับคุณครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ ด้วยการยกย่อง เชิดชูเกียรติ คุณครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน นำมาซึ่งการยกระดับมาตรฐานความเป็นครูมืออาชีพในวงกว้างอีกทั้งยังเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาวิทยฐานะสำหรับครูอาจารย์และผู้บริหาร สถานศึกษาผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างน่าชื่นชมอีกด้วย โดยมีจุดประสงค์

  1. อยากให้คุณครูที่สร้างคนดีให้แผ่นดินมีที่ยืนมีความภาคภูมิใจในตนเองเพราะรางวัลทั่วไปมีแต่รางวัลทางวิชาการเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีรางวัลเกี่ยวกับการสร้างคนดีมากนัก
  2. อยากให้ครูช่วยครูเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างครูด้วยกันเพราะที่ผ่านมาหลายรางวัลเมื่อครูได้ไปแล้วรางวัลก็ต้องแก่งแย่งแข่งขันกันมักจะไม่แบ่งปันความรู้และความดีๆกับผู้อื่นแต่โครงการนี้ออกแบบให้ครูช่วยครูเป็นสำคัญจนเกิดเป็นกลุ่มเครือข่าย ซึ่ง 1 กลุ่มมี 3-8 คน และดูแลไม่เกิน 3 กลุ่ม คือ 34 คน ซึ่งครูแต่ละกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ประมาณ 1 ปี จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
  3. รางวัลนี้ไม่มีแพ้คัดออกไม่ต้องมาแข่งขันกันว่าใครดีกว่าใครหากได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกคนมีสิทธิ์รับรางวัลทุกคนแต่หากไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้คุณครูพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้รางวัลสูงสุด คือ รางวัลครูของแผ่นดินชั้นที่ 1
  4. เรามีนวัตกรรมสร้างคนดีให้แผ่นดินและโครงการเครือข่ายการสร้างคนดีให้แผ่นดินเป็นเหมือนเข็มทิศชี้แนะแนวทางในการสร้างคนดีให้กับคุณครูโดยมุ่งเน้นให้ครูพัฒนาตนเองเป็นจุดเริ่มต้นพื้นฐานแล้วขยายต่อไปยังคนรอบข้างโดยครูที่เข้าร่วมโครงการต้องพัฒนาตนเอง 3 หมวด 19 ตัวบ่งชี้ ครองตน ครองคน ครองงาน ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารโครงการ

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน (สำหรับครู)


ภาพกิจกรรมโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน


เอกสารโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

Scroll to Top