มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

Education Talk ครั้งที่ 2 “พลิกโฉมการจัดการศึกษาในภาวะปกติใหม่ หลังโควิด 19”

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • Education Talk ครั้งที่ 2 “พลิกโฉมการจัดการศึกษาในภาวะปกติใหม่ หลังโควิด 19”

ศ.ดร.พฤทธิ์ เปิดมุมมองใหม่เพื่อ พลิกโฉมการจัดการศึกษาในภาวะปกติใหม่ หลังโควิด 19

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดสัมมนา Education Talk ครั้งที่ 2 “พลิกโฉมการจัดการศึกษาในภาวะปกติใหม่ หลังโควิด 19” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ รองประธานมูลนิธิฯเป็นวิทยากร มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด จำนวน 419 คน ประกอบด้วย  ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา 87 คน, ครู 312 คน, ศึกษานิเทศก์ 9 คน, นักเรียน 1 คน, และอื่นๆ 10 คน

โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในยุคปัจจุบัน และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในอนาคต การจัดการศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต รวมไปถึงการพลิกโฉมวงการศึกษาก้าวสู่อนาคตได้อย่างทัดเทียมและมีคุณภาพ

สำหรับผลการประเมินผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับประโยชน์จากการสัมมนาครั้งนี้ ในระดับมากที่สุด คือ ร้อยละ 83  และความพึงพอใจต่อการสัมมนาระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 90
โดยการสัมมนา Education Talk จะจัดเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง ท่านสามารถติดตามการสัมมนาได้ทาง Facebook และเวปไซต์โครงการฯ ผู้สัมมนาที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรจากทางโครงการฯ

Scroll to Top