มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

คลังสื่อนวัตกรรม

  • แสดงทั้งหมด
  • การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • จิตวิทยาและการแนะแนว
  • หลักสูตรและวิธีการสอน
  • เทคโนโลยีการศึกษา
กลุ่มบึงทับจั่น
โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น(ทศอุปถัมภ์)
กลุ่มพะยอมชูช่อ
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
กลุ่มครูดีเพชรลำสนธิ
โรงเรียนลำสนธิวิทยา การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลุ่มทำดีเพื่อแผ่นดิน
โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล
นางกฤตยา จุลละมณฑล
โรงเรียนวัดหนามแดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นายพัทธกานต์ อู่ทองมาก
โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี
Scroll to Top