มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

คลังสื่อนวัตกรรม

  • แสดงทั้งหมด
  • การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • จิตวิทยาและการแนะแนว
  • หลักสูตรและวิธีการสอน
  • เทคโนโลยีการศึกษา
นางสาววิไลลักษณ์ อยู่ดี
โรงเรียนวัดหนามแดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางสาวดรุณี บุญวงค์
โรงเรียนวัดป่าประดู่
นางณัฐณิชา กล้าหาญ
โรงเรียนชากังราว (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จิตวิทยาและการแนะแนว
นายนิติกรณ์ ตั้งหลัก
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม.กรุงเทพมหานคร 2
นางสาวกนกรัตน์ พรหมเดช
โรงเรียนวัดหัวกรูด สพป.ชุมพร เขต 1
Scroll to Top