มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน (Foundation of Thai Suprateacher : FTST) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ๑๐๓ ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์

“สร้าง คนดี ให้ แผ่นดิน

เครื่องหมาย

มีลักษณะเป็นรูป หยดน้ำสีน้ำเงิน ภายในมี ต้นกล้าแห่งดวงปัญญา ส่วน ปลายหยดน้ำเป็นสีทอง ด้านล่างมีคำว่า มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

มีความหมายว่า....

หยดน้ำสีน้ำเงิน เปรียบเสมือนคุณครูผู้รักและมั่นคงในความดี จงรักภักดีต่อสถาบัน

ต้นกล้าแห่งดวงปัญญา เปรียบเสมือนเด็กและเยาวชนที่ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้มีดวงปัญญา

ปลายหยดน้ำเป็นสีทอง เปรียบเสมือนความเจริญรุ่งเรืองของสังคม

วัตถุประสงค์

  • ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
  • ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างคนดีให้แก่สังคม
  • ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และร่วมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับองค์กรทั้งรัฐ และเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ผลิตหนังสือ สื่อการสอน และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น
  • ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

คณะกรรมการ

Scroll to Top