มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

บริจาคสนับสนุนโครงการต่างๆ

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

ลึกลงไปในมิติของความมนุษย์ที่มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐาน ทำให้สังคมของการเรียนรู้ไม่เคยจบสิ้น บรรดาแม่พิมพ์แห่งปัญญาไม่เคยสูญหาย โลกนี้ยังคงศักดิ์

โครงการเด็กดีของแผ่นดิน

เด็กรุ่นใหม่ ที่เรียกกันว่า Generation Z หรือ Gen Z คือ นิยามของเด็กที่เกิดหลังปี ค.ศ. 1995 หรือ ปี พ.ศ. 2538 ลงมา เด็กกลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

ศึกษานิเทศก์ (Supervisor) คือ ผู้ทำหน้าที่แนะนำชี้แนะแนวทางให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความตระหนักรู้ มีทักษะในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสนับสนุนโครงการและบริจาคทั่วไป

ขั้นที่ 1 ท่านสามารถบริจาคได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.1 เงินสด นำฝากเข้า ชื่อบัญชี มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน(บำรุงสมาชิก-บริจาค) ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-0-21576-3

1.2 โอนเงินผ่านระบบออนไลน์ Mobile Banking เลือกโอนเงินมาที่ บัญชี มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน (บำรุงสมาชิก-บริจาค) ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 006-0-21576-3

1.3 สแกน QR Code นี้ แล้วบำรุงสมาชิกตามระดับที่ท่านต้องการ

ขั้นที่ 2 แจ้งการบริจาค และข้อมูลผู้บริจาค

2.1 กรอกวัน เดือน ปี และ เวลา ที่ท่านบริจาค

2.2 แนบหลักฐานการบริจาค

2.3 แจ้งข้อมูลผู้บริจาค (สำหรับออกใบสำคัญรับเงิน)

2.4 กดแจ้งการบริจาค

2.5 แจ้งความต้องการใบเสร็จตัวจริงส่งทางไปรษณีย์ (ขอสงวนสิทธิ์กรณีที่บริจาคตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป หากบริจาคน้อยกว่า 100 บาท ระบบจะออกใบสำคัญรับเงินให้ท่านทางระบบออนไลน์เท่านั้น)

ขั้นที่ 3 เจ้าหน้าที่ดำเนินการหลังจากที่ท่านได้แจ้งข้อมูลการบริจาค โดยที่

3.1 เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของท่าน

3.2 ระบบจะออกใบสำคัญรับเงินผ่านทางระบบออนไลน์

3.3 กรณีท่านต้องการใบสำคัญรับเงินตัวจริง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งให้ท่าน

Scroll to Top