มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

ลึกลงไปในมิติของความมนุษย์ที่มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน
เป็นพื้นฐานทำให้สังคมของการเรียนรู้ไม่เคยจบสิ้นบรรดาแม่พิมพ์แห่งปัญญาไม่เคยสูญหายโลกนี้ยังคงศักดิ์และศรีแห่งดวงใจอันมุ่งมั่นของคุณครูผู้ทุ่มเท เสียสละ ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมด้วยมุ่งหวังประโยชน์สุขแก่สังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญ

หัวข้อใหม่

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from “de Finibus Bonorum et Malorum” by Cicero are also reproduced in their exact original form, accompanied by English versions from the 1914 translation by H. Rackham.

โครงการเด็กดีของแผ่นดิน

เด็กรุ่นใหม่ที่เรียกกันว่าGeneration Z หรือ Gen Z คือ นิยามของเด็กที่เกิดหลังปีค.ศ. 1995 หรือปีพ.ศ. 2538 ลงมาเด็กกลุ่มนี้เติบโตมา
พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย แวดล้อมด้วยการเรียนรู้
และการดำเนินชีวิตในสังคมดิจิทัลการติดต่อสื่อสารไร้สายและสื่อสมัยใหม่
ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์หากใช้ไม่ถูกทิศทางซึ่งการ
ดูแลเด็กยุคนี้ต้องใช้ “ความรัก” “ความเข้าใจ” บนพื้นฐานของความ
“หลากหลาย”และ“แตกต่าง”จะใช้การบังคับอย่างที่ผ่านๆมามิได้อีกต่อไป

โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

ศึกษานิเทศก์คือใคร?

ศึกษานิเทศก์(Supervisor)คือผู้ทำหน้าที่แนะนำชี้แนะแนวทางให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความตระหนักรู้มีทักษะในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบรวมทั้งสามารถเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนักบริหารระดับสูงในองค์กรที่สังกัดเช่น ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆเป็นต้น
ศึกษานิเทศก์(Supervisor)คือผู้ทำหน้าที่แนะนำชี้แนะแนวทางให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความตระหนักรู้มีทักษะในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบรวมทั้งสามารถเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนักบริหารระดับสูงในองค์กรที่สังกัดเช่นศึกษาธิการจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆเป็นต้น

โครงการอบรม/สัมมนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับชั้น นับเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาอย่าง มีระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ตลอดจนตอบโจทย์สมรรถนะครูตามตัวบ่งชี้ในโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ทั้งครองตน ครองคน ครองงาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

โครงการ BE INTERNET AWESOME

ทำไมต้องเรียนรู้ Be internet awesome (by google)
เป็นที่ทราบกันดีว่าในยุคเทคโนโลยีปัจจุบันเราต่างเริ่มตระหนักถึงปัญหาของ่เด็กไทยกับพิษภัยจากอินเตอร์เน็ตมากขึ้นซึ่งเปรียบเสทอนดาบสองคมที่มีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์ในเวลาเดียวกัน การใช้อินเตอร์เน็ตนั้นก่อประดยชน์มหาศาลแต่ก็แอบแฝงไปด้วยอันตรายต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมของเด็กค่านิยมผิดๆ
ในเรื่องเพศการล่อลวงในวงสนทนานอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยเรื่องลามกและเรื่องความรุนแรงต่างๆมากมายสื่อสีดำและสีเทามีมากมายในเกมส์โทรศัพท์มือถือที่อยู่ใกล้บุตรหลานเราเสียยิ่งกว่าพ่อแม่ซึ่งยากต่อการควบคุมตรวจสอบได้ อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตเหล่านี้เป็นภัยที่อัตรายมากพอที่จะกำหนดเส้นทางอนาคตของเด็กได้เลยทีเดียว

โครงการอาสาของแผ่นดิน

สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมที่คนมีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีน้ำใจโอบอ้อมอารี รักการให้เมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน หล่อหลอมในวิถีชีวิตและจิตวิญญาณมาตั้งแต่ครั้งอดีต จนกลายเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยในเรื่องของการต้อนรับขับสู้แขกผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มเปี่ยมมิตรไมตรีเสมอ จนได้รับขนานนามไปทั่วโลกว่า “สยามเมืองยิ้ม”

โครงการผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดิน

กลงไปในมิติของความมนุษย์ที่มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐาน ทำให้สังคมของการเรียนรู้ไม่เคยจบสิ้น บรรดาแม่พิมพ์แห่งปัญญาไม่เคยสูญหาย โลกนี้ยังคงศักดิ์และศรีแห่งดวงใจอันมุ่งมั่นของคุณครูผู้ทุ่มเท เสียสละ ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ด้วยมุ่งหวังประโยชน์สุขแก่สังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญ โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ขอเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะขับเคลื่อนคุณภาพวงการศึกษาไทยและครูไทยให้ก้าวไกลรุดหน้า เพื่อสร้างสังคมแห่งคุณค่าและมีคุณภาพในอนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างคนดีให้แผ่นดิน”
Scroll to Top