มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

 

 

 

สร้างคนดีให้แผ่นดิน

สร้างนวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลที่… ทำไมต้องสนับสนุนมูลนิธิ

 

 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 มีวิสัยทัศน์ “สร้างคนดีให้แผ่นดิน” จัดทำโครงการต่างๆ มากมาย เช่น โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โครงการเด็กดีของแผ่นดิน โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ล เพื่อพัฒนาและยกย่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตนเป็นคนดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม มีทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันมีสมาชิกแล้วกว่า 30,000 คนทั่วประเทศ การขับเคลื่อนที่ผ่านมานั้น… มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จับมือกับองค์กรทางการศึกษามากมาย ทั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุรุสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อ สร้างคนดีให้แผ่นดิน สร้างนวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลง จนเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษามากขึ้น และมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะต้องมีหัวใจและอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นแล้ว ยังต้องอาศัย “ทุนทรัพย์” ที่จะส่งเสริมให้ปณิธานความมุ่งมั่นของมูลนิธิครูดีของแผ่นดินประสบความสำเร็จ และ “คุณ” คือ บุคคลสำคัญที่จะทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงได้ ทุกการบริจาควัดคุณค่าเป็นตัวเงินไม่ได้ แต่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างสูงยิ่ง ทุกวัน… ยังมีครูดีของแผ่นดินจำนวนมาก ทั้งในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน หรือแม้แต่ในสังคมเมืองใหญ่ รอคอยความหวังที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่บั่นทอนกำลังใจในการทำความดี ทำให้ไม่กล้าจะทำความดีอย่างองอาจ สง่างาม ขอเพียงให้ครูดีเหล่านั้นรู้ว่าท่านไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพัง ยังมีแรงใจมากมายคอยหยัดสู้เคียงข้าง เป็นกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญาคอยให้ความสนับสนุนอยู่เสมอมา สิ่งที่ได้รับเมื่อสนับสนุนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

  • ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกัน “สร้างคนดีให้แผ่นดิน”
  • คุณ คือ ผู้มอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศในการเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ เป็นคนดีของแผ่นดิน
  • ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณบริจาคจะใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
  • ทุกการบริจาคของท่าน จะได้รับใบสำคัญรับเงินจากมูลนิธิ เกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ดังนี้

วิธีการสนับสนุนมูลนิธิ

       บำรุงค่าสมาชิกรายปี         บริจาคสนับสนุนโครงการต่าง ๆ           สนับสนุนของที่ระลึกมูลนิธิ

Scroll to Top