มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

คลังสื่อนวัตกรรม

  • แสดงทั้งหมด
  • การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • จิตวิทยาและการแนะแนว
  • หลักสูตรและวิธีการสอน
  • เทคโนโลยีการศึกษา
นายอารม รักสีทอง
โรงเรียนพนมศึกษา
นางสาวฮาญาตี หยีมะยิ
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
นางศิริกร สืบสงัด
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
นางเดือนเพ็ญ บัวศรี
โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย
นางสาวกมลวรรณ ปานเมือง
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร
นางสาวโสรญา คงรักษา
โรงเรียนประชานิคม 4 สพป.ชุมพร เขต 1
Scroll to Top