มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน “ เป็นครูว่ายากแล้ว เป็นครูของครูยากยิ่งกว่า ”

ศึกษานิเทศก์คือใคร?

ศึกษานิเทศก์ (Supervisor) คือ ผู้ทำหน้าที่แนะนำชี้แนะแนวทางให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความตระหนักรู้ มีทักษะในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบรวมทั้งสามารถเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนักบริหารระดับสูงในองค์กรที่สังกัดเช่นศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ เป็นต้น

หากจะพูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ต้องกล่าวว่าศึกษานิเทศก์เป็นยิ่งกว่าครูนั่นคือ เป็นครูของครู เป็นที่ปรึกษาของครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และเป็นกัลยาณมิตรของครูในทุกๆ เรื่องของการศึกษา ทำให้เกิดความเชื่อร่วมกันว่า คนที่จะทำหน้าที่ศึกษานิเทศก์ได้ “ต้องมีความรู้แตกฉานลึกซึ้ง รู้จริงเก่งวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เก่งประเมินเพื่อชี้แนะทิศทางการพัฒนามีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีทักษะไอซีทีได้มาตรฐานมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายและเครื่องมือการนิเทศ

ศึกษานิเทศก์…บุคคลที่หลายคนมองข้ามไป

แวดวงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ นับเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทยมายาวนานกว่า 60 ปี มีบทบาทและคุณูปการอย่างมากต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาไทยมาทุกยุคทุกสมัย ผ่านระบบคัดเลือกมาจากครูดี ครูเก่ง จากหนึ่งในร้อย หนึ่งในพัน จนถึงหนึ่งในหมื่น นับเป็นเพชรน้ำงามประดับวงการศึกษาที่หาได้ยากยิ่ง แต่เป็นที่น่าสะท้อนใจว่าในปัจจุบัน เมื่อเอ่ยถึงคำว่า “ศึกษานิเทศก์” คนรุ่นใหม่แทบไม่รู้จัก และมักมีคำถามตามมาว่า ศึกษานิเทศก์ คือ ใคร? มีหน้าที่อะไร? อยู่เสมอ

คงไม่มีใครอยากให้คุณค่าของศึกษานิเทศก์ไทยในวันนี้ ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อรองรับงานโครงการ งานข้อมูล งานประเมินจากส่วนกลางเท่านั้น คงไม่มีใครอยากให้ความสง่างามในการนิเทศนับแต่อดีต กลายเป็นเพียงเรื่องเล่าในตำนานให้คนรุ่นหลังได้จดจำ ซึ่งนับวันจะเป็นดังเปลวเทียนอ่อนแสงลงไปทุกขณะ ท่ามกลางภาวะความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ยากจะก้าวตามให้ทันในทุกบริบท โครงการศึกษานิเทศก์ดี ของแผ่นดิน จึงบังเกิดขึ้น เพื่อบุคลากรทางการศึกษา..ผู้มีหัวใจทุ่มเทเสียสละเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู

ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมกับสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำ โครงการ “ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน” ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ สร้างเครือข่ายศึกษานิเทศก์ที่สร้างคนดีให้แผ่นดิน ประพฤติปฏิบัติตนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ที่ทรงใส่พระราชหฤทัยในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของชาติ อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับชั้น มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ขอเป็นกำลังใจให้กับเหล่าศึกษานิเทศก์ทั่วไทยได้จุดประกายความฝัน ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับครูทุกรุ่น ได้ตระหนักถึงจิตวิญญาณของความเป็นครู ด้วยหัวใจแห่งศึกษา นิเทศก์ที่ไม่มีวันมอดดับ จุดประกายไฟแห่งความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการศึกษาไทย ส่งต่อให้ถึงปลายทางคุณภาพคือเด็กนักเรียนที่เฝ้ารอคอยความหวัง รอคอย ของศึกษานิเทศก์ดีแห่งแผ่นดินที่จะไม่มีวันเลือนหายไป จากสังคมไทย ตราบนานเท่านาน


บรรยายพิเศษศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน โดย ดร.กิตติกร ศน.เชี่ยวชาญพิเศษ ที่ปรึกษาโครงการฯ


ภาพกิจกรรมโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน


เอกสารโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

Scroll to Top