มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

โครงการเด็กดีของแผ่นดิน

เด็กดีของแผ่นดิน (Z-iDol)

เด็กรุ่นใหม่ ที่เรียกกันว่า Generation Z หรือ Gen Z คือ นิยามของเด็กที่เกิดหลังปี ค.ศ. 1995 หรือ ปี พ.ศ. 2538 ลงมา เด็กกลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย แวดล้อมด้วยการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตในสังคมดิจิทัล การติดต่อสื่อสารไร้สาย และสื่อสมัยใหม่ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีคุณอนันต์ แต่ก็มีโทษมหันต์หากใช้ไม่ถูกทิศทาง ซึ่งการดูแลเด็กยุคนี้ ต้องใช้ “ความรัก” “ความเข้าใจ” บนพื้นฐานของความ “หลากหลาย” และ “แตกต่าง” จะใช้การบังคับอย่างที่ผ่านๆมามิได้อีกต่อไป

โครงการ “เด็กดีของแผ่นดิน” จึงเกิดขึ้น โดยให้ครูดีของแผ่นดิน ได้สร้างเด็กดีของแผ่นดิน หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Z-iDol คือ เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ในยุค Generation Z ที่สามารถค้นพบความต้องการ ของตนเอง สามารถพัฒนาตนเองตามความต้องการนั้น จนประสบความสำเร็จในโลกศตวรรษที่ 21 และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ ได้อย่างภาคภูมิใจ

ในมุมมองของการพัฒนาและปรัชญา เด็กดีของแผ่นดิน หรือ Z-iDol คำว่า Z (ซี) พ้องเสียงกับคำว่า See ที่แปลว่าเห็น ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของการศึกษาที่ การจะพัฒนาตนเองได้นั้น ต้องเริ่มจากการมองตนเอง เห็นตนเอง เข้าใจตนเอง จึงจะพัฒนาตนเองได้ และสอดคล้องกับความหมายของคำว่า ศึกษา ที่มาจากภาษาบาลีว่า สิกขา ซึ่งมาจาก ส กับ อิกข และอาปัจจัย ที่แปลว่า การเห็นตนเอง นั่นเอง โดยจะต้องมองตนเองก่อน ทั้งในเรื่องพฤติกรรม (ศีล) ความคิด ความตั้งใจ (สมาธิ) และสติปัญญา (ปัญญา) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าในทุกระดับชั้น

ซึ่งการจะพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้น โครงการมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงนิสัย ไม่ว่าจะเป็นการละเลิกนิสัยที่ไม่ดี หรือสร้างนิสัยดีๆ ให้เกิดขึ้น หรือการทำจิตใจให้เข้มแข็ง (ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส) โดยใช้ทฤษฎีเปลี่ยนนิสัยใน 21 วัน จากนั้นขยายผลสู่การมีอาชีพ มีงานทำ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม เป็นต้น ไม่ใช่เรียนดี กิจกรรมเด่น คุณธรรมเลิศ แต่ไม่สามารถเลี้ยงชีพได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้ หากแต่ต้องดี เก่ง และประกอบสัมมาอาชีพได้ นำมาซึ่งประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด นั่นคือ ความสุขและความสำเร็จในชีวิตที่แท้จริงนั่นเอง


ภาพกิจกรรมโครงการเด็กดีของแผ่นดิน


เอกสารโครงการเด็กดีของแผ่นดิน

Scroll to Top