มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

โครงการผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดิน

โครงการผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดิน

ลึกลงไปในมิติของความมนุษย์ที่มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐาน ทำให้สังคมของการเรียนรู้ไม่เคยจบสิ้น บรรดาแม่พิมพ์แห่งปัญญาไม่เคยสูญหาย โลกนี้ยังคงศักดิ์และศรีแห่งดวงใจอันมุ่งมั่นของคุณครูผู้ทุ่มเท เสียสละ ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ด้วยมุ่งหวังประโยชน์สุขแก่สังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญ

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ขอเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะขับเคลื่อนคุณภาพวงการศึกษาไทยและครูไทยให้ก้าวไกลรุดหน้า เพื่อสร้างสังคมแห่งคุณค่าและมีคุณภาพในอนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างคนดีให้แผ่นดิน” ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มครูดีของแผ่นดิน 73 กลุ่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกลุ่มครูดีของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลเบื้องต้นต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3 ด้านคือ การครองตน ครองคน และครองงาน ตลอดจนเจริญรอยตามบาทแห่งพระราชา เพื่อรับรางวัลเครือข่ายครูดีของแผ่นดินระดับชาติ

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญตามรอยพระยุคลบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญตามรอยพระยุคลบาท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการจัดการเรียนการสอน สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า “ให้ครูรักนักเรียน นักเรียนรักครูให้ครูสอนเด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน ให้แข่งกับตนเอง ให้เด็กเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่ช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำ ร่วมกันเพื่อให้เกิดความสามัคคี” โดยกระบวนการดังกล่าวสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาครู และกระบวนการกลุ่ม Professional Learning Community หรือ PLC ในการขับเคลื่อนโครงการ

ดังนั้น รางวัล “ครูดีของแผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” จึงเกิดขึ้น พร้อมพลังและความตั้งใจอันดีงาม มอบให้กับคุณครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ ด้วยการยกย่อง เชิดชูเกียรติ คุณครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน นำมาซึ่งการยกระดับมาตรฐานความเป็นครูมืออาชีพในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาวิทยฐานะ สำหรับครูอาจารย์และผู้บริหาร สถานศึกษาผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างน่าชื่นชมอีกด้วย โดยมีจุดประสงค์

1. อยากให้คุณครูที่สร้างคนดีให้แผ่นดิน มีที่ยืน มีความภาคภูมิใจในตนเอง เพราะรางวัลทั่วไปมีแต่รางวัลทางวิชาการเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีรางวัลเกี่ยวกับการสร้างคนดีมากนัก
2. อยากให้ครูช่วยครู เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างครูด้วยกัน เพราะที่ผ่านมาหลายรางวัล เมื่อครูได้ไปแล้วรางวัลก็ต้องแก่งแย่งแข่งขันกัน มักจะไม่แบ่งปันความรู้และความดีๆ กับผู้อื่น แต่โครงการนี้ออกแบบให้ครูช่วยครูเป็นสำคัญ จนเกิดเป็นกลุ่มเครือข่าย ซึ่ง 1 กลุ่มมี 3-8 คน และดูแลไม่เกิน 3 กลุ่ม คือ 34 คน ซึ่งครูแต่ละกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ประมาณ 1 ปี จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
3. รางวัลนี้ไม่มีแพ้คัดออก ไม่ต้องมาแข่งขันกันว่าใครดีกว่าใคร หากได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกคนมีสิทธิ์รับรางวัลทุกคน แต่หากไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้คุณครูพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้รางวัลสูงสุด คือ รางวัลครูของแผ่นดินชั้นที่ 1
4. เรามีนวัตกรรมสร้างคนดีให้แผ่นดิน และโครงการเครือข่ายการสร้างคนดีให้แผ่นดิน เป็นเหมือนเข็มทิศชี้แนะแนวทางในการสร้างคนดีให้กับคุณครู โดยมุ่งเน้นให้ครูพัฒนาตนเองเป็นจุดเริ่มต้นพื้นฐาน แล้วขยายต่อไปยังคนรอบข้าง โดยครูที่เข้าร่วมโครงการต้องพัฒนาตนเอง 3 หมวด 19 ตัวบ่งชี้ ครองตน ครองคน ครองงาน ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารโครงการ


โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน(สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา)


ภาพกิจกรรมโครงการผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดิน


เอกสารโครงการผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดิน

Scroll to Top