มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

"ปัญหา Cyber Bully หรือการรังแกบนโลกออนไลน์ ครูมักคริดว่าเป็นปัญหาที่ไกลตัว แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวมาก เนื่องจากปัจจุบันนักเรียนของเราใช้ชีวิตอยู่กับอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือและโซเชียลมีเดีย"

412ab9f7

บทความ

สวัสดีค่ะ นางสาวดรุณี บุญวงค์ จากโรงเรียนวัดป่าประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 18
ครูเป็นที่ปรึกษาเป็นนักเรียนชั้น ม.2/4 เป็นนักเรียนเรียนดีทั้งชั้น เกรดเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง 40 คน ไม่มีใครต่ำกว่า 3.00 มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ ปัญหาที่เกิดขึ้น นักเรียนในกลุ่มหนึ่งของห้องได้เข้ามา ขอคำปรึกษา เนื่องจากมีปัญหารการทะเลาะกับเพื่อนในไลน์กลุ่มของห้อง มีการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายและรุนแรง หลังจากพูดคุยปัญหากับนักเรียน ทำให้ครูทราบว่า ปัญหาที่นักเรียนเจออยู่ เป็นปัญหา Cyber Bully หรือการรังแกบนโลกออนไลน์ซึ่งครูมักคิดว่าเป็นปัญหาที่ไกลตัว แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวมาก เนื่องจากปัจจุบันนักเรียนของเราใช้ชีวิตอยู่กับ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และโซเชียลมีเดีย จากผลการสำรวจเมื่อปี 2018 พบว่า คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 9 ชั่วโมง และใช้โซเชียลมีเดียเฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง


วิธีการแก้ปัญหาที่นำมาใช้คือการเรียนแบบร่วมมือ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาการทะเลาะในกลุ่มไลน์ของห้อง โดยมีหัวข้อในการวิเคราะห์ดังนี้ คือ
1. สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไร
2. ใครได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นบ้าง และได้รับผลกระทบอย่างไร
3. นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างไร


หลังจากวิเคราะห์สถานการณ์แล้วแต่ละกลุ่มได้นำผลของตนเองมาอภิปรายร่วมกัน และได้ข้อสรุปที่ใกล้เคียงกัน คือ
1. สาเหตุของปัญหา คือ การใช้ถ้อยคำประโยคที่รุนแรงและหยายคายในกลุ่มไลน์ของห้อง
2. ผู้ที่ได้รับผลกระทบคือ คือ ผู้ที่ทะเลาะกันทั้งสองฝ่าย รู้สึกไม่ดีเมื่อถูกเพื่อนต่อว่า ส่วนเพื่อนคนอื่นก็รู้สึกรำคาญ
3. วิธีการป้องกันคือการระมัดระวังคำพูดในกลุ่มไลน์ ไม่ใช้คำพูดหยาบคาย
จากนั้นครูอธิบายเสริมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมโดยเฉพาะการเห็นอกเหในการใช้เทคโนโลยีให้กับนักเรียน และให้เวลาช่วงปิดภาคเรียนไปปรับปรุงตัว
เมื่อเปิดเทอมมาครูติดตามผลการใช้งานกลุ่มไลน์ของห้องผ่านหัวหน้าห้อง พบว่านักเรียนมีมารยาทในการใช้ไลน์กลุ่มเพิ่มขึ้น โดยมีการระมัดระวังคำพูดและใช้ถ้อยคำสุภาพ
จากปัญหาดังกล่าวครูพบว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วแค่ไหน แต่สิ่งที่สำคัญที่ครูต้องสอนให้นักเรียนไปพร้อมกันคือคุณธรรม ดังคำกล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุที่กล่าวไว้ว่า “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง”
ขอบคุณค่ะ

Scroll to Top