มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

หนุนระบบและบุคลากรเพื่อประชุมพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • หนุนระบบและบุคลากรเพื่อประชุมพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์

หนุนระบบและบุคลากรเพื่อประชุมพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์

เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้สนับสนุนระบบ Zoom Meeting และบุคลากรด้านสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ เพื่อความเป็นผู้นำวิชาการ สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด ของสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย

งานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย เช่น นายดะนัย มะหิพันธ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการด้านการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร, พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น, ดร. กิตติกร  คัมภีรปรีชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ, ดร.เจตนา เมืองมูล อดีตนายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย, นายไมตมิตร ป้องวิชัย อดีตนายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร

ในการนี้ นายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้รับเกียรติบรรยายเรื่องศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย

Scroll to Top