มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

Uncategorized

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีใ …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 Read More »

ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการเครือค่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน

        เมื่อวันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน …

ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการเครือค่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน Read More »

อบรมหลักสูตร “สิทธิของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล” และหลักสูตร “PDPA กับสถานศึกษา ”  ฟรี

อบรมหลักสูตร “สิทธิของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุ …

อบรมหลักสูตร “สิทธิของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล” และหลักสูตร “PDPA กับสถานศึกษา ”  ฟรี Read More »

เทคนิคการนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติอย่างยั่งยืน
Education Talk ครั้งที่ 5

เทคนิคการนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติอย่างยั่งยืน เทคนิคการนำน …

เทคนิคการนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติอย่างยั่งยืน
Education Talk ครั้งที่ 5
Read More »

เชิญร่วมงานประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดิน ครั้งที่ 1

ขอเชิญอาสาของแผ่นดินทุกท่านทุกสาขาร่วมงานประกาศเกียรติค …

เชิญร่วมงานประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 Read More »

อบรมการใช้ Ipad / เครื่อง Mac ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อผลิตสื่อการสอน

อบรมการใช้ Ipad / เครื่อง Mac ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อผล …

อบรมการใช้ Ipad / เครื่อง Mac ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อผลิตสื่อการสอน Read More »

Scroll to Top