มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

Education Talk ครั้งที่ 6 “คุ้มครองสิทธิ สร้างสุข ให้ศิษย์ (รัก)”

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • Education Talk ครั้งที่ 6 “คุ้มครองสิทธิ สร้างสุข ให้ศิษย์ (รัก)”

         เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดอบรมสัมมนา Education Talk ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง “คุ้มครองสิทธิ สร้างสุข ให้ศิษย์ (รัก)” ผ่านช่องทาง Zoom Meeting เวลา 09.30 – 12.00 น. โดยมีนางสุกัญญา เวชศิลป์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประธานอนุกรรมการโครงการเด็กดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา 114 คน

        วัตถุประสงค์ของการอบรมสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ครูและบุคลาการทางการศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปตระหนักเรื่องสิทธิเด็ก, การสร้างเสริมพลังจิตใจเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน , การไม่ใช้ความรุนแรง และ การไม่ล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กและเยาวชน, นโยบายและแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับชาติ, การสร้างและพัฒนาเครือข่ายงานเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็ง โดยในการอบรมมีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และเข้าใจเด็ก คือ “การสำรวจความรู้สึกเกี่ยวกับเด็ก”
และ “การระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต” โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมแสดงความคิดเห็น
และบอกเล่าความรู้สึกของตนเอง

        การอบรมครั้งนี้ได้ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี มูลนิธิฯ ขอยกตัวอย่างความรู้สึกของที่ได้หนึ่งในผู้เข้าร่วมการอบรม

        นางสาวสิริวรรณ กสิบาล ครูโรงเรียนอนุบาลช้าง กล่าวว่า หัวข้อวันนี้มีประโยชน์ต่อครูมากๆ ได้แนวทางแก้ปัญหานักเรียน แนวทางการปฏิบัติตนของครู อีกทั้งยังได้ทราบข้อมูลใหม่ๆ อีกมากมาย ขอบคุณมากๆ ค่ะ

นางสาววัชราภรณ์ เพ็งสุข ครูโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี กล่าวว่า การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
สามารถนำไปใช้ได้จริงในการประกอบวิชาชีพครู อีกทั้งยังสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นได้อีกด้วย ขอขอบพระคุณโครงการดีๆ และท่านวิทยากรตลอดจนคณะทำงานเป็นอย่างสูงค่ะ

สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา พบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาพึงพอใจในความรู้ความสามารถของวิทยากร ระดับมากที่สุด
ร้อยละ
76 และระดับมากร้อยละ 24 และคิดว่าความรู้ที่ได้จากการสัมมนาครั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 74 และระดับมากร้อยละ 26

การสัมมนา EducationTalk จะจัดเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง ท่านสามารถติดตามการอบรมสัมมนาได้ทาง
Facebook : เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และเว็บไซต์ : https://www.thaisuprateacher.org/  
ผู้สัมมนาที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรจากทางโครงการ

Scroll to Top