มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

7 องค์กร ผนึกความร่วมมือสร้างหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • 7 องค์กร ผนึกความร่วมมือสร้างหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ฯ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ร่วมร่างหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ ที่เกี่ยวเนื่องกับพรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และโรงเรียนนิติบุคคล

โดยทั้ง 7 องค์กร เห็นชอบที่จะร่วมกันสร้างหลักสูตรที่มากกว่าการบรยายและความเข้าใจแต่เน้นให้ผู้บริหารปฏิบัติได้จริง ส่งผลต่อความก้าวหน้าวิชาชีพทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมสร้างภูมิคุ้มกัน และแรงบันดาลใจระดับจิตสำนึก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่กำลังจะผ่านการอนุมัติเร็ว ๆ นี้

Scroll to Top