มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

575 หน่วยงานกศ.จาก 8 สังกัดหลักตบเท้าประชุมครูดีของแผ่นดิน คึกคัก

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • 575 หน่วยงานกศ.จาก 8 สังกัดหลักตบเท้าประชุมครูดีของแผ่นดิน คึกคัก

575 หน่วยงานกศ.จาก 8 สังกัดหลักตบเท้าประชุมครูดีของแผ่นดิน คึกคักเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หน่วยงานทางการศึกษาส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจาก สป.ศธ., สพฐ., สช., กศน., อปท., กทม., สอศ., พัทยา 575 แห่ง ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินฯ โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ผ่านระบบออนไลน์ อย่างคึกคัก ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.การประชุมเริ่มต้น โดย พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นนางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฯ อธิบายภาพรวมโครงการ และผู้แทนองค์กรภาคี อาทิดร.ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สป.ศธ., ดร.นภมณณฑล สิบหมื่นเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน กศน.,ดร.บัณฑิต พัดเย็น นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมแห่งประเทศไทย,ดร.พันธ์ศรี พลศรี นายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย,นางสาวถวิลย์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาด สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร แสดงเจตนารมณ์ในการสร้างคนดีให้แผ่นดิน การประชุมวันนี้ ได้รับกียรติจาก ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ที่ปรึกษาโครงการฯ และนายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ เป็นวิทยากรชี้แจงโครงการฯ และตอบข้อซักถามผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฯ นี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและยกย่องผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากทุกสังกัด ให้มีสมรรถนะเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และสร้างคนดีให้แผ่นดิน

Scroll to Top