มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

แสดงความยินดีและปรึกษางานเครือข่ายครูดีของแผ่นดินกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ)

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • แสดงความยินดีและปรึกษางานเครือข่ายครูดีของแผ่นดินกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ)

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นำโดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานมูลนิธิฯ นางธนิดา กุลรุ่งโรจน์ ประธานอนุกรรมการโครงการเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน และดร.ฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน พร้อมผู้แทนเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปรึษาหารือในเรื่อง “โรงเรียนแห่งความสุขของชีวิต” เพื่อสร้าง 4 สุข 1. “สุขกาย” ด้วยอาสาฉุกเฉินชุมชน 2. “สุขใจ” ด้วยพื้นที่ปลอดภัยแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ รู้จักตนเอง มีเป้าหมายชีวิต 3. “สุขจากการอยู่ร่วม” ด้วยโครงงานชีวิตจริง Real Life Projected Based Learning เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรม Soft skill ในตัวผู้เรียน และ 4. “สุขจากอาชีพ” ด้วยการ “เรียน รู้ เล่น รวย” พัฒนา” สถานศึกษาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ ส่งเสริม Soft power ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบโรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมโครงการพิมพ์ชื่อสถานศึกษาพร้อมเหตุผลไว้นะครับ

Scroll to Top