มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดโครงการ Education Sandbox และโครงการ After Schòol

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ Education Sandbox ร่วมกับ นายกฤดรักษ์ ปฐมฐานะกุล ผอ.โรงเรียนวัดมหาธาตุ และ โครงการ After School ร่วมกับ นางสาวคมขำ นิ่มสุวรรณ ผอ.โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม เพื่อร่วมกันสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียน

Scroll to Top