มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

เริ่มแล้วอบรมการใช้ iPad สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

      เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมกับ บมจ. เอส พี วี ไอ (ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Apple) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหาร และห้องเรียนแห่งอนาคต” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 รุ่น ผ่านระบบ zoom meeting ฟรี โดยได้รับเกียรติจากนางพุทธชาต ทองกร รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ. เป็นประธานในพิธี

        การอบรม iPad สำหรับผู้บริหาร จัดขึ้นทั้งหมด 8 รุ่น โดยในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น        โดยรุ่นที่ 1 อบรมเวลา 08.00 – 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมอบรม 83 ท่าน แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 58 ท่าน, รองผู้บริหารสถานศึกษา 24 ท่าน และศึกษานิเทศก์ 1 ท่าน รุ่นที่ 2 อบรมเวลา 13.00 – 17.00 น. มีผู้เข้าร่วมอบรม 78 ท่าน แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 60 ท่าน, รองผู้บริหารสถานศึกษา 16 ท่าน, ศึกษานิเทศก์ 1 ท่าน และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 ท่าน

 

การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้งาน iPad ผ่านฟีเจอร์ และเทคนิคต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายในเครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลและการบริหารงานในโรงเรียน ทำให้ผู้เข้าอบรมใช้งานอุปกรณ์ไอแพด และสามารถนำไปประยุกต์ในการบริหารสถานศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย คุณกิตติคุณ จูเจริญ (Training Manager) และหัวข้อ iPad สำหรับการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อจัดทำสื่อในการนำเสนองานผ่าน iPad ตลอดจนการสร้างสื่อการสอน และตัวอย่างการใช้งานแอปพลิเคชั่นสำหรับการเรียนการสอน และห้องเรียนแห่งอนาคต โดย คุณชัชจ์  ลมเชย (Apple Professional Learning Provider) และคุณศิริกุล อู่ทรัพย์อนันต์ (Apple Teacher)

        นางสมนึก กินรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก จ.อุดรธานี กล่าวว่า ปกติแล้วใช้อุปกรณ์ IPad ได้ไม่เก่ง แต่พอได้มาอบรมในครั้งนี้ ก็ทำให้ตนมีความสามารถในด้านการใช้ IPad เพิ่มมากขึ้น เป็นโครงการที่ดีมากๆ ขอบคุณค่ะ

        นางสาวณิชชยา เเสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า เป็นการอบรมที่มีประโยชน์มากๆ ซึ่งสามารถใช้ได้กับด้านบริหารจัดการ และพัฒนาด้านการศึกษาภายในโรงเรียนของตนได้จริง

        สำหรับการอบรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 24, 27 และ 31 พฤษภาคม ตามลำดับ และสำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมอบรม ตอนนี้เหลือที่ว่างเพียงแค่รุ่นเดียวเท่านั้น สามารถลงทะเบียนอบรมได้ในรุ่นที่ 6 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 -17.00 น. สมัครผ่านทางเว็บไซต์มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน www.thaisuprateacher.org

Scroll to Top