มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

เตรียมพบกับโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินที่จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • เตรียมพบกับโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินที่จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นำโดย นายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ประธานคณะอนุกรรมการโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน(ส่วนของมูลนิธิ) ได้ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ร่วมกับ ผู้แทนศึกษานิเทศก์ ทั้งจาก ศึกษาธิการจังหวัด ได้แก่ นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2, ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สินสมุทร์ นายประเทือง เข็มเพชร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 และศึกษานิเทศก์ จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้แก่นายสมหมาย ทัติวงษ์ อดีตศึกษานิเทศก์ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เข้าใจถึงจุดประสงค์ เป้าหมายในอนาคต และวางแผนแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 ได้จัดประชุมร่วมระหว่างมูลนิธิครูดีของแผ่นดินกับสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยนายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ซึ่งจะเปิดรับสมัครในเดือนมีนาคม 2563 โดยรางวัลของศึกษานิเทศก์จะมีทั้งหมด 4 รางวัล ได้แก่
1. ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน
2. ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ระดับเกียรติคุณ
3. ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ระดับเกียรติคุณยิ่ง
4. ศึกษานิเทศก์ทรงคุณค่าของแผ่นดิน

Scroll to Top