มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

เตรียมตัวให้พร้อมกับ โครงการ “ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ.2566

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • เตรียมตัวให้พร้อมกับ โครงการ “ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566 ดร.ฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะทำงานพัฒนาระบบโปรแกรมสำเร็จรูป (อาสาของแผ่นดิน) ประชุมเตรียมความพร้อมระบบโปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินโครงการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี ซึ่งระบบใหม่นี้ ง่ายต่อการเข้าถึง ได้มาตรฐาน และมีนะบบช่วยเหลือครูเมื่อเกิดปัญหาด้วยในปีนี้ การเชิดชูเกียรติครูที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนจาก 5 ระดับ เหลือ 3 ระดับ คือ ระดับมาตรฐาน ระดับเกียรติคุณ และระดับเกียรติคุณยิ่ง และผู้ที่เคยได้รับรางวัลแล้วสามารถรับรางวัลได้อีกครั้งสำหรับรายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป “ครูดีของแผ่นดิน สร้างคนดีให้แผ่นดิน”แล้วพบกันเร็วๆนี

Scroll to Top