มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

เดินหน้า โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินและ โครงการเด็กดีของแผ่นดิน

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • เดินหน้า โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินและ โครงการเด็กดีของแผ่นดิน

วันนี้ ( 6 กุมภาพันธ์ 2564 ) มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน จัดประชุมปรึกษาหารือการดำเนินโครการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแแผ่นดิน การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา ที่ปรึกษาโครงการฯ

นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ประธานอนุกรรมการโครงการฯ

นายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ผอ.เผด็จ สุพันธนา ผอ.โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม.เขต 5

นายอมร เฉลิมศรี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 16

นางสุมาลี คงสอดทรัพย์ โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32น

างสาวเสาวณีย์ แตงฉ่ำ โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ สพป.ลพบุรี เขต 2

นางสาวสุชาธินี แก้วมณี โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 การประชุม

ในวันนี้มี 6 หัวข้อสำคัญ โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ดังนี้โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน1

  1. เกณฑ์และระบบครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน และครูดีของแผ่นดินชั้นที่ 5
  2. เกณฑ์และรางวัลครูดีของแผ่นดินชั้นที่ 4
  3. เกณฑ์และรางวัลครูดีของแผ่นดิน ชั้นที่ 3,2,1
  4. ปฏิทินโครงการ/การอบรมสัมมนา

โครงการเด็กดีของแผ่นดิน

  1. ชื่อโครงการเด็กดีของแผ่นดิน ควรเป็นเช่นไร
  2. เกณฑ์และระบบเด็กดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
  3. เกณฑ์และระบบเด็กดีของแผ่นดิน ที่ทำต่อเนื่องปีต่อๆ ไปนอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอให้มีการแยกเกณฑ์การพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาออกจากเกณฑ์ของครูดีของแผ่นดิน อีกด้วย
Scroll to Top