มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

เดินหน้าโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ปี 2564

วันนี้ ( 5 กุมภาพันธ์ 2564 ) มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน จัดประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา ที่ปรึกษาโครงการฯ

นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ประธานอนุกรรมการโครงการ

นายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ดร.ดารณีย์ พยัคฆ์กุล ข้าราชการบำนาญ

ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ อนุกรรมการโครงการฯ

นายจิรประวัติ ศรีวัตนทรัพย์ อนุกรรมการโครงการฯ

นายกฤษณ์ จันทมาศ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2

นายประเทือง เข็มเพชร อนุกรรมการและเลขานุการ

ซึ่งการประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้ มี 7 หัวข้อสำคัญได้แก่

  1. รางวัลศึกษานิเเทศก์ดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน และระดับเกียรติคุณ ปี 2564 ต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่
  2. เกณฑ์การรับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ระดับเกียรติคุณยิ่ง
  3. เครื่องมือต่างๆเพื่อการดำเนินการตามเกณฑ์ระดับเกียรติคุณยิ่งสมบูรณ์
  4. ปฎิทินการดำเนินการของ ปี 2564
  5. การอบรมสัมมนาของศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ระดับเกียรติคุณ และเกียรติคุณยิ่ง
  6. การทำให้รางวัลมีผลต่อวิทยฐานะ
  7. การรับรองจากผู้บังคับบัญชา และเพิกถอนรางวัล
Scroll to Top