มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ

เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 และวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นำโดยนางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ประธานอนุกรรมการโครงการเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน และนายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน พร้อมคณะฯ เดินทางเข้ามอบของขวัญที่ระลึกและบัตรอวยพร เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพูดคุยด้านความร่วมมือระหว่างมูลนิธิครูดีของแผ่นดินและหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศีกษาธิการ อาทิ
ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษิการ
ดร.พิเชษฐ์ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการ
นางสุปรานี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการ
ดร.ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป.ศธ
นายประวิต เอราวรรณื เลชาธิการฯ กคศ.
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการฯ สพฐ
นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการฯ สพฐ.
ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการ ศบศ.สพฐ (HCEC)
นางพุทธชาติ ทองกร รอง ผอ. ศบศ.สพฐ
นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สำนักวิชาการ
ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ รอง ผอ.สนก
นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
นายอำนาจ สายลาด ผอ.สกก
นางอารีย์ อัจฉริยวนิช หัวหน้ากลุ่มบูรณาการการศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาในกระทรวง
ในการนี้ ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้กรุณาลงลายมือชื่อในบัตรอวยพรปีใหม่

Scroll to Top