มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2565
ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2565
    ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565  มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน  นำโดยนางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์  ประธานอนุกรรมการโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และนายฐกร พฤฒิปูรณี  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน พร้อมคณะฯ  เดินทางเข้ามอบของขวัญที่ระลึกและบัตรอวยพร เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพูดคุยด้านความร่วมมือระหว่างมูลนิธิครูดีของแผ่นดินและหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศีกษาธิการ อาทิ ดร.อัมพร   พินะสา   เลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.), ว่าที่ร้อยตรี ธนุ   วงษ์จินดา  รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.วีระ   แข็งกสิการ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายธนู   ขวัญเดช   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.สุทิน  แก้วพนา   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสุปราณี   นฤนาทนโรดม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ., ดร.ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , ดร.อาทิตยา   ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคล ( HCEC), ดร.รัตนา  แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุญญจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นต้น

Scroll to Top