มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

 • หน้าแรก
 • Uncategorized
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

หลักการและเหตุผล :

       ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยต้องพบกับปัญหาของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้หลายพื้นที่ต้องงดการเดินทางระหว่างกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของคุณครูต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออนไซต์ ครูและนักเรียนส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องหาเครื่องมือแท็ปเล็ตเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งไอแพดเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความนิยมในการใช้งานร่วมกับการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ทักษะการใช้เทคโนโลยีจึงกลายเป็นทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับครูในการนำไอแพดมาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการสร้างสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนและชีวิตประจำวันของตนได้

        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จึงจัดขึ้น เพื่อให้ครูสามารถใช้ไอแพดในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคล่องแคล่ว และเกิดความมั่นใจในการใช้งานมากขึ้น ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับกระบวนการวิธีการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์ไอแพดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน ไปจนถึงทักษะความรู้เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อการสอนด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงผู้เรียน พร้อมสามารถถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ นำไปแลกเปลี่ยนร่วมกับคุณครูท่านอื่นได้จนเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์ไอแพดกับการเรียนการสอนเพื่อการสร้างสื่อการสอน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะการใช้งาน เกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปต่อยอดให้เข้ากับรายวิชาที่สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

        มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติผู้รับการอบรม :

 • เป็นครูผู้สอนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Apple เพื่อการศึกษา หรือเป็นสมาชิกโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
 • มีอุปกรณ์ไอแพด และมี Apple ID เป็นของตนเอง
 • เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการใช้ไอแพดเพื่อการสร้างสื่อการเรียนการสอน
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่กำหนด
 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้การใช้งานมาก่อน
                          

 การเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์เพื่อรับการอบรม :

 • อุปกรณ์สำหรับการร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
 • ไอแพดที่อัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด พร้อมรับการอบรม และสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน
 • แอปพลิเคชั่นติดตั้งในไอแพด คือ Keynote

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หัวข้อ :

หัวข้อ :   “การเตรียม iPad เพื่อการนำไปใช้ในการเรียนการสอน”

ระยะเวลาการอบรม:        2 ชั่วโมง

เนื้อหาการอบรม :

              เรียนรู้การตั้งค่าการใช้งานไอแพดในรูปแบบต่่างๆ การบริหารจัดการเครื่องเบื้องต้น, การตรวจสอบการใช้งานเครื่อง, การจัดการ Apple ID, การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเพื่อการ    เรียนการสอน, และเทคนิคการใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อการเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพใน
                การจัดการเรียนการสอน

หัวข้อ :           “สร้างสรรค์สื่อการสอนได้ง่ายๆ ด้วย iPad”

ระยะเวลาการอบรม:        1 ชั่วโมง

เนื้อหาการอบรม :

              กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพืื่อสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน รวมถึงเทคนิคการนำเสนอบทเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจผู้เรียน ผ่านโปรแกรม Keynote

หมายเหตุ : เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิธีการสมัครเข้าร่วมอบรม

 1. สมัครได้ทางเว็บไซต์ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน https://www.thaisuprateacher.org/
 2. หรือสมัคร Google Form https://forms.gle/CGAS9H6warLJChUP8

             QR Code เว็บไซต์มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน                             QR Code Google Form  


กำหนดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

โดย มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565

รุ่นที่ 3  วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

เวลา 08.00 – 12.00 น. : รุ่นใส่เมล์ด้วยะไร

วิทยากร โดย คุณกิตติคุณ จูเจริญ (Training Manager) และทีมงาน

คุณศิริกุล อู่ทรัพย์อนันต์ (Apple Teacher)

…………………………………..

08.00 – 08.30 น.       ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน

08.30 – 08.45 น.       พิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อ
                        ประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

08.45 – 11.00 น.      การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การเตรียม iPad เพื่อการนำไปใช้ในการเรียนการสอน
                        โดย คุณกิตติคุณ จูเจริญ และทีมงาน

11.00 – 11.10 น.      พักเบรก

11.10 – 11.45 น.      การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ สร้างสรรค์สื่อการสอนง่ายๆ ด้วย iPad 
                        โดย คุณศิริกุล อู่ทรัพย์อนันต์

11.45 – 12.00 น.      ถาม – ตอบข้อสงสัย, ปิดการอบรม

…………………………………..

กำหนดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

โดย มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565

รุ่นที่ 4  วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

เวลา 13.00 – 17.00 น. : รูปแบบออนไลน์

วิทยากร โดย คุณกิตติคุณ จูเจริญ (Training Manager) และทีมงาน

คุณศิริกุล อู่ทรัพย์อนันต์ (Apple Teacher)

…………………………………..

13.00 – 13.30 น.       ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน

13.30 – 13.45 น.       พิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อ
                        ประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

13.45 – 16.00 น.      การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การเตรียม iPad เพื่อการนำไปใช้ในการเรียนการสอน
                        โดย คุณกิตติคุณ จูเจริญ และทีมงาน

16.00 – 16.10 น.      พักเบรก

16.10 – 16.45 น.      การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ สร้างสรรค์สื่อการสอนง่ายๆ ด้วย iPad 
                        โดย คุณศิริกุล อู่ทรัพย์อนันต์

16.45 – 17.00 น.      ถาม – ตอบข้อสงสัย, ปิดการอบรม

…………………………………..

เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

Scroll to Top