มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

สัมมนาอาสาของแผ่นดิน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่10 – 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดสัมมนาอาสาของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ณ บ้านไร่กฤษวรรณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้แทนอาสาของแผ่นดิน ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาสารสนเทศ สาขาบทเรียนออนไลน์ และสาขากัลยาณมิตร ทั้งแบบ Onsite และ Online กว่า 30 คน

การสัมมนาครั้งนี้ นำโดย นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ประธานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และนายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน โดยมีสาระสำคัญของการสัมมนาดังนี้

  1. สรุปงานอาสาของแผ่นดิน ประจำปี 2564
  2. แนวทางการดำเนินโครงการ ปี 2565
  3. เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
  4. การสร้างขวัญกำลังใจและหล่อหลอมอุดมการณ์การเป็นอาสาของแผ่นดิน

บรรยากาศงานสัมมนาเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนิทสนมเหมือนครอบครัวเดียวกัน เป็นเพื่อนพี่น้องกัน นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานที่ โรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว และ วังน้ำเขียวฟาร์ม Mister Mushroom เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆเผื่อนำไปประยุกต์ต่อยอดในอนาคตภายภาคหน้า

อาสาของแผ่นดินที่มาสัมมนาได้เล่าถึงความประทับใจ และ สิ่งได้ที่กลับไปดำเนินการไว้น่าสนใจ เช่น ศน.ปรีเปรม เค้าอ้น อาสาของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตร โซน 12 กล่าวว่า “ประทับใจที่ได้รับโอกาสดีๆจากมูลนิธิในการพัฒนาตนเอง เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการทำงาน” ก่อนจะเสริมต่อว่า “ได้รับอะไรกลับไป ได้รับเครือข่ายกัลยาณมิตรซึ่งจะทำให้เราเข้มแข็งในการปฎิบัติหน้าที่ การช่วยเหลือกันจะทำให้เป้าหมายบรรลุและสร้างคนดีขึ้นมาได้”

นอกจากนี้ ศน.วชิรา บุญเกื้อ อาสาของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตร โซน 14 ยังร่วมให้สัมภาษณ์ด้วยว่า “ประทับใจในมิตรภาพของอาสาของแผ่นดินทุกคน ที่มีอุดมการณ์เดียวกันและจะทำเพื่อแผ่นดิน สิ่งที่ได้รับกลับไปจากการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับแรงบันดาลใจที่จะกลับไปทำคุณงามความดี ทำกิจกรรมเพื่อมูลนิธิ สร้างครูดี สร้างเด็กดี สร้างศึกษานิเทศก์ดี สร้างผู้บริหารดี ต่อไปค่ะ”

Scroll to Top