มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ศึกษาดูงานการโค้ช (Coaching) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • ศึกษาดูงานการโค้ช (Coaching) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 มูลนิธิครูดีของแผ่นดินนำคณะผู้บริหารและครูจากเขตพระนคร จำนวน 12 โรงเรียน ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา หนึ่งในโรงเรียนทางเลือกของไทยที่การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ปัญหาจริง เป็นการเรียนรู้และวิธีแสวงหาความรู้บนพื้นฐานแนวคิดของ John Dewey ที่เชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติจริง มูลนิธิครูดีของแผ่นดินขอขอบคุณ โรงเรียนเพลินพัฒนา ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง พร้อมทั้งเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังเกตชั้นเรียน ตลอดจนตอบคำถามทุกข้อคำถามเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาต่อไป

Scroll to Top