มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.ราชภัฎพระนคร

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Soft Skills ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นผู้แทนลงนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เป็นผู้แทนลงนามของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน โดยมีคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และผู้บริหารของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสมันตเนตร อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Scroll to Top