มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ปลูกคน ปลูกป่า ปลูกอาชีพเบาบับแลนด์ แดนสวรรค์ เขาขยาย

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • ปลูกคน ปลูกป่า ปลูกอาชีพเบาบับแลนด์ แดนสวรรค์ เขาขยาย

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)เป็นประธานเปิดโครงการปลูกคน ปลูกป่า ปลูกอาชีพ ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน กล่าวรายงาน โดยมีนายนที มนตริวัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ณ เขาขยาย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทนายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดี สถ. กล่าวว่า “นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่เราได้มาร่วมกันพัฒนาเขาขยายจากเขาทะเลทรายให้เป็นเขาสวรรค์ตามที่ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท คนที่ 52 ได้ดำริริเริ่มขึ้น กว่า 9 ปี ที่หลายภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาเขาขยายโซนให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นวันนี้นับเป็นโอกาสดีที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มาร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูเขาขยายแห่งนี้โดยนำแนวคิดที่ว่า ‘ปลูกคน ปลูกป่า ปลูกอาชีพ’ มาใช้ เพื่อสร้างเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน”มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้นำต้นเบาบับ มาปลูกที่เขาขยาย เป็นจำนวนทั้งสิน 150 ต้น โดยได้จัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในพื้นที่โดยยึดแนวทาง “ปลูกคน ปลูกป่า ปลูกอาชีพ” และแนะนำเรื่อง คาร์บอนเครดิต ให้กับกลุ่มนักเรียนที่สนใจคาร์บอนเครดิต หมายถึง สิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการที่บุคคลหรือองค์กรได้ดำเนินโครงการหรือมาตรการที่มีเป้าหมาย เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้สามารถวัดปริมาณและสามารถนำไปซื้อขายในตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้

Scroll to Top