มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในโครงการ ”ปลูกคน ปลูกป่า ปลูกอาชีพ เบาบับแลนด์ แดนสวรรค์ เขาขยาย

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในโครงการ ”ปลูกคน ปลูกป่า ปลูกอาชีพ เบาบับแลนด์ แดนสวรรค์ เขาขยาย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน เวลา 09.00 น. ทางมูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในโครงการ ”ปลูกคน ปลูกป่า ปลูกอาชีพ เบาบับแลนด์ แดนสวรรค์ เขาขยาย “ ผ่าน Zoom โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมความเห็นของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในการพัฒนาเขาขยายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ แหล่งพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ (Life and Career Skill) แหล่งเรียนรู้คาร์บอนฟุตปรินท์ คาร์บอนเครดิต (Carbon footprint & Carbon Credit) ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน ออกกำลังกายโดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ,โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ,โรงเรียนวัดธรรมามูล และ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาททางมูลนิธิครูดีของแผ่นดินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการพัฒนาและสร้างสังคมที่ดีผ่านการสร้างครูดีและเด็กดีของแผ่นดินไปด้วยกัน

Scroll to Top