มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการในโครงการ ”เด็กดีของแผ่นดินปีที่ 1

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการในโครงการ ”เด็กดีของแผ่นดินปีที่ 1

ในวันที่ 10 กันยายน เวลา 10.30 น. ทางมูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการในโครงการ ”เด็กดีของแผ่นดินปีที่ 1 “ ผ่าน Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการศึกษาดูงานการโค้ช (Coaching) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) ผ่านการสังเกตชั้นเรียนวิชาโครงงานวิจัย ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา มาปรับใช้และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โรงเรียนในเขตพระนคร ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, โรงเรียนวัดพระเชตุพน, โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม, โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ, โรงเรียนวัดมหาธาตุ, โรงเรียนวัดราชบูรณะ, โรงเรียนวัดราชนัดดา, โรงเรียนวัดสุทัศน์, โรงเรียนวัดใหม่อมตรส, โรงเรียนวัดอินทรวิหาร และโรงเรียนวัดปริณายก ทางมูลนิธิครูดีของแผ่นดินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการพัฒนาและสร้างสังคมที่ดีผ่านการสร้างครูดีและเด็กดีของแผ่นดินไปด้วยกัน

Scroll to Top