มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ประชุมอาสาของแผ่นดิน ประจำปี 2564

ประชุมอาสาของแผ่นดิน ประจำปี 2564วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 -16.00 น.

มูลนิธิครูดีของแผ่นดินประชุมสร้างความเข้าใจ โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เด็กดีของแผ่นดิน และศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช2564 สำหรับอาสาของแผ่นดิน การประชุมนำโดยนางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ประธานอนุกรรมการโครงการฯและนายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และการดำเนินโครงการในปี2564 และบทบาทการทำหน้าที่อาสาของแผ่นดิน

อาสาของแผ่นดิน แบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่

สาขากัลยาณมิตร คือ ประสานงานให้ข้อมูล คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา การเข้าร่วมโครงการต่างๆของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

สาขาสารสนเทศ คือ ร่วมพัฒนาและส่งเสริม การใช้ระบบสารสนเทศของมูลนิธิครูดีของแผ่นดินแก่สมาชิกและผู้สนใจให้ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจแก่การใช้งาน

สาขาบทเรียนออนไลน์ คือ ผู้ค้นคว้า ศึกษาข้อมูล หลักสูตร ที่เหมาะสมสำหรับผู้เข้าอบรมพัฒนา ในแต่ละขั้นของผู้ที่ได้รับรางวัลการประชุมครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและพลังความพร้อมที่จะช่วยกันทำหน้าที่อาสาของแผ่นดินต่อไป

Scroll to Top