มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 / 2564

 • หน้าแรก
 • ข่าวสาร
 • ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 / 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 / 2564เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เด็กดีของแผ่นดิน และศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2564 มีประเด็นที่สำคัญ คือ

 1. เกณฑ์พิจารณารางวัลโครงการฯ ประจำปี 2564
 2. การจัดพิธีมอบรางวัลของผู้ได้รับรางวัลปี 2563 ณ ส่วนกลาง
 3. เขตนำร่องครบวงจรโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินฯ
 4. โครงการผู้บริหารการศึกษาส่งเสริมครูดีของแผ่นดิน
 5. โครงการบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน เช่น

 1. ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา ที่ปรึกษาโครงการฯ
 2. ผอ.ปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ประธานอนุกรรมการโครงการฯ
 3. นายนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม ผอ.กลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
 4. ดร.บัณฑิต พัดเย็น นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมแห่งประเทศไทย
 5. นายเผด็จ สุพันธนา ผอ.โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
 6. ผอ.เชาวลิต บุญอิ่ม ผอ.โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา
 7. คุณธมลวรรณ จรัสสุขศรี ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 8. นางสาวเอมอร เสือจร ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้น
Scroll to Top