มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการเครือค่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน

 • หน้าแรก
 • Uncategorized
 • ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการเครือค่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน

        เมื่อวันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการเครือค่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

 1. นายฐกร พฤฒิปูรณี               ที่ปรึกษาอนุกรรมการโครงการฯ
 2. นางธนิดา กุลรุ่งโรจน์         ประธานอนุกรรมการโครงการฯ และ

ประธานคณะทำงานครูดีของแผ่นดิน

 1. ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา   ที่ปรึกษาอนุกรรมการโครงการฯ และ

ประธานคณะทำงานศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

 1. ดร.สุเทพ บุญเติม         อนุกรรมการโครงการฯ และ

ประธานคณะทำงานบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน

 1. นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย       อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการโครงการฯ
 2. นายเผด็จ สุพันธนา อนุกรรมการโครงการฯ และ

รองประธานคณะทำงานครูดีของแผ่นดิน

 1. นางณัฐชา ทองสดายุ         คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานครูดีของแผ่นดิน
 2. ดร.กรวิกา ฉินนานนท์    คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

สำหรับวาระการประชุมประกอบด้วย

 1. การพิจารณารายละเอียดโครงการและงบประมาณ
 2. การยกระดับคุณภาพโครงการฯ ให้มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
 3. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ
 4. ปฏิทินการดำเนินโครงการ
 5. ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ

สำหรับโครงการเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน ปี 2565 นี้ มีรายละเอียดโครงการฯ ที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อจากระดับพื้นฐาน เป็นระดับมาตรฐาน การปรับลดระดับชั้นรางวัลจาก 6 ชั้น เหลือ 3 ชั้น การเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถดำเนินการระดับมาตรฐานซ้ำได้

โดยรายละเอียดโครงการฯ ทั้งหมดจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบในต้นเดือนกรกฎาคม 2565 และจะเปิดโครงการฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สำหรับในช่วงนี้ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ www.thaisuprateach.org เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงการฯ

Scroll to Top