มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เพื่อสรุปกิจกรรมปี 2566 และพัฒนากิจกรรมปี 2567

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เพื่อสรุปกิจกรรมปี 2566 และพัฒนากิจกรรมปี 2567

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสตรีจุลนาถ มูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 นำโดยศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการที่มีความร่วมมืออย่างดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและการศึกษาในการประชุมครั้งนี้ มีการสรุปผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมาโดยรายงานถึงความสำเร็จและความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่มีการดำเนินการโดยมูลนิธิฯ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของครูและโรงเรียนทั่วไปในส่วนของแผนการพัฒนากิจกรรมสำหรับปี 2567 มูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้นำเสนอแผนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาครูและการศึกษาอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และคุณภาพการสอนในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาองค์กรภายในมูลนิธิเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างเหมาะสมต่อไป

#ครูดีของแผ่นดิน #สร้างคนดีให้แผ่นดิน

Scroll to Top