มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ครูดีของแผ่นดิน ร่วมประชุมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ (Bangkok Learning City)

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • ครูดีของแผ่นดิน ร่วมประชุมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ (Bangkok Learning City)

12 มิ.ย.67 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือพัฒนาโจทย์วิจัยรูปแบบและแนวทางการสร้างเมืองแห่งการเขตพระนคร โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

การประชุมเป็นการระดมความคิดเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อรับทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี ยกระดับพื้นที่ด้วยการใช้พื้นที่เขตพระนครเป็นต้นแบบในการพัฒนาย่าน โดยมีเป้าหมายกระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่นด้วยความรู้และนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดโครงการศูนย์การเรียนรู้บูรณาการ @เกาะรัตนโกสินทร์ ที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดินกำลังขับเคลื่อน

ในการนี้ ดร.ฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ในฐานะคณะขับเคลือนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตพระนคร ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับ โดยมีนายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ผู้นำชุมชนในเขตพระนคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม

#ครูดีของแผ่นดิน #สร้างคนดีให้แผ่นดิน

#ILC #ศูนย์การเรียนรู้บูรณาการ #เกาะรัตนโกสินทร์

Scroll to Top