มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

คัดสรรผลงานนวัตกรรมสร้างคนดีให้แผ่นดิน ปีที่ 2

คัดสรรผลงานนวัตกรรมสร้างคนดีให้แผ่นดิน ปีที่ 2

คัดสรรผลงานนวัตกรรมสร้างคนดีให้แผ่นดิน ปีที่ 2

ตามที่มูลนิธิฯ ได้เปิดรับผลงานนวัตกรรมสร้างคนดีให้แผ่นดินจากครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ปรากฎว่า ในปี 2564 มีผลงานส่งเข้ารับการพิจารณาจำนวน 93 ผลงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คณะ กว่า 18 คน อาทิ นางสุกัญญา  งามบรรจง อดีตรองเลขาธิการ สพฐ., ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ, ดร.เจตนา เมืองมูล อดีตนายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย, ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี ผู้แทนจากสพฐ. นางอารีย์ อัจฉริยวานิช ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม ผู้แทนจากกศน., ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ ม.ศิลปากร, ผศ.ดร.มนตา  ตุลย์เมธาการ มศว, ผศ.ดร.กฤตกาล ชาร์ลียร์ ฑปภูผา ม.รภ.หมู่บ้านจอมบึง, ผศ.ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล ม.รภ.พระนคร

ดร.สุเทพ บุญเติม อดีตผอ.สพป.เลย เขต 1, ผอ.ปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ อดีตผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2,  ดร.บัณฑิต พัดเย็น นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย, ดร.จารุณี ภูลุนงา ผู้บริหารการศึกษา, 

ดร.นพดล ฤทธิโสม อดีตผู้บริหารสถานศึกษา, ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์  อดีตผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น

ซึ่งผลการพิจารณาคาดว่าจะประกาศภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้

Scroll to Top