มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

การประชุมคณะอนุกรรมการโครงฯ

การประชุมคณะอนุกรรมการโครงฯที่เข้มข้น อันแน่นด้วยประเด็นการประชุมดังนี้

  1. เป้าหมายการทำงาน ปี 2564
  2. ทบทวนเกณฑ์-วิธีการเพื่อการพัฒนาและต่อยอดครูดีของแผ่นดินชั้นที่5,4,3,2,1
  3. ช่องทางการสื่อสารกับผู้บริหารครูทุกสังกัด
  4. ปฏิทินการดำเนินงานภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 และปีการศึกษา 2564
  5. พิจารณาจัดทำโครงการผู้บริหารการศึกษาส่งเสริมครูดีของแผ่นดิน และโครงการบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน
  6. จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานตามเป้าหมาย
Scroll to Top