มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

โครงการอบรม SPVI สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร “เทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหาร และห้องเรียนแห่งอนาคต”

 • หน้าแรก
 • ร่วมโครงการ
 • โครงการอบรม SPVI สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร “เทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหาร และห้องเรียนแห่งอนาคต”

อบรม/สัมมนา

หลักการและเหตุผล :

         ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยต้องพบกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นตัวแปรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษา และเป็นตัวขับเคลื่อนในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการศึกษามากขึ้น ส่งผลให้การสื่อสารข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออนไซต์ ดังนั้นผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความจำเป็นต้องหาเครื่องมือแท็ปเล็ตเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล การสื่อสารเพื่อส่งข้อมูลถึงกัน และการสร้างสื่อเรียนการสอน ซึ่งไอแพดเป็นหนึ่งในอุปกรณ์แท็ปเล็ตที่มีความนิยมในการใช้งานร่วมกับการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการนำไอแพดมาเป็นเครืื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล และการบริหารงานโรงเรียน รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ในการนำหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการในห้องเรียนแห่งอนาคต

            การอบรมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการใช้เทคโนโลยีในการจัดการบริหาร และห้องเรียนแห่งอนาคต จึงจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดวิธีการใช้งานไอแพตอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลเพื่องานบริหาร โดยฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ และมั่นใจในการใช้งานอุปกรณ์ รวมถึงแนะนำหลักสูตรและ แอปพลิเคชั่นพื้นฐานที่มาพร้อมอุปกรณ์ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถเข้าถึงผู้เรียนและสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ นำไปสู่การจัดการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนแห่งอนาคต

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานอุปกรณ์ไอแพด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลเพื่องานบริหารสถานศึกษา
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึอข้อมูลหลักสูตร และตัวอย่างการใช้งานแอปพลิเคชั่นสำหรับการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการนำสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการเพื่อสร้างห้องเรียนแห่งอนาคต

คุณสมบัติผู้รับการอบรม :

 • เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
 • เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการใช้ไอแพดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
 • มีอุปกรณ์ไอแพดและมี Apple ID เป็นของตนเอง
 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้การใช้งานมาก่อน
 • มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม

การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์เพื่อรับการอบรม : 

จัดแบบออนไลน์

 • อุปกรณ์สำหรับการร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom 
 • ไอแพด ที่อัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อรับการอบรมและสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน
 • แอปพลิเคชั่นติดตั้งในไอแพด ดังนี้ Pages, Keynote

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติจำนวน 5 หัวข้อ :

 1. หัวข้อ : “การใช้งาน iPad สำหรับผู้บริหาร”

ระยะเวลาการอบรม :  

2 ชั่วโมง

เนื้อหาการอบรม :

                  เรียนรู้การใช้งาน iPad ในรูปแบบต่่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล
                        และบริหารงานในโรงเรียน

 • หัวข้อ : “iPad สำหรับการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ ๒๑”

ระยะเวลาการอบรม:  

                  1 ชั่วโมง

เนื้อหาการอบรม :

                  เรียนรู้แนวทางในการใช้งาน iPad เพื่อการสร้างประสบการณ์ภายในชั้นเรียนผ่าน
Classroom และการสร้างสื่อประกอบการสอน/บทเรียนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชั่น Pages และ Keynote

หมายเหตุ : เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการ

โครงการอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

หลักสูตร “เทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหาร และห้องเรียนแห่งอนาคต”

โดย มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

รุ่นที่ ๑  วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

รุ่นที่ ๒  วันพฤหัสที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. : รูปแบบออนไลน์

วิทยากร โดย คุณกิตติคุณ จูเจริญ (Training Manager)

คุณศิริกุล  อู่ทรัพย์อนันต์  (Apple Teacher)

…………………………………..

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.       ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.       พิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

                                หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหาร และห้องเรียนแห่งอนาคต

๐๘.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.       การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การใช้งาน iPad สำหรับผู้บริหาร
                                     โดย คุณกิตติคุณ จูเจริญ

๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐ น.       พักเบรก

๑๑.๑๐ – ๑๑.๔๕ น.       การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ iPad สำหรับการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะ
                                     ในศตวรรษที่ ๒๑
                                     โดย คุณศิริกุล  อู่ทรัพย์อนันต์  (Apple Teacher)

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.       แนะนำโครงการและสิทธิประโยชน์สำหรับสถานศึกษา, ปิดการอบรม

…………………………………..

หมายเหตุ        ผู้เข้าอบรมควรเตรียมอุปกรณ์ไอแพต (iPad) เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการอบรม

Scroll to Top