มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

โครงการบริการวิชาการ

อบรม/สัมมนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับชั้นนับเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ตลอดจนตอบโจทย์สมรรถนะครูตามตัวบ่งชี้ในโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินทั้งครองตน ครองคน ครองงาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน จึงจัดการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ โดยทุกหลักสูตร

  • พัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติ
  • เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มากกว่า ทฤษฎี
  • สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับเพื่อนครูทั่วประเทศ
  • มีสื่อและเอกสารประกอบการอบรม/สัมมนาทุกหลักสูตร
  • มีกระบวนการติดตามผล เพื่อการรับรางวัลครูดีของแผ่นดิน
  • มีภาพสวยๆ ไว้โพสต์ทาง Facebook และ IG
  • ผ่านการรับรองว่าได้มาตรฐานและทันสมัย*
  • ค่าลงทะเบียนในอัตราที่คุ้มค่า
  • คัดสรรวิทยากรคุณภาพระดับชาติ

*บางหลักสูตรได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองเพื่อการทำผลงานวิชาการได้โครงการอบรมสัมมนา Education Talk

โครงการสัมมนาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย

โลกกําลังอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงหลากหลายที่จะเกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงขึ้น ซึ่งจะกระทบต้อการดําเนินธุรกิจและวิถีการใช้ชีวิตของทุกคน รวมถึงการระบาดของ COVID-19
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ การปิดกิจการ รวมถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการ ผันผวนและเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก
ธุรกิจที่ดําเนินกิจการไปได้ดีหรือมีวิธีคิดเดิมที่เคยใช้ได้ผล อาจไม่ตอบโจทย์กับสถานการณ์ปจัจุบันเสมอไป อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเทคโนโลยีได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งนับจากนี้ เทคโนโลยีจะมีบทบาทในสังคมอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ทันพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป บังคับให้ นักธุรกิจต้องหันมาใช้เทคโนโลยีอย่างจริงจัง อาทิ แพลตฟอร์มที่ช่วยสื่อสารทางไกล จัดประชุม การตลาด ออนไลน์ หรืออีเวนท์ เพื่อการนํามาพัฒนาและตhอยอดธุรกิจให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้

จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลกับธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้น การปรับตัวเพื่อรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกฝ่ายต้องตระหนัก ทําความเข้าใจและเตรียมรับมือกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเท่าทัน


โครงการอบรมสัมมนา Education Talk ทั้งหมด

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%9928%E0%B8%AA%E0%B8%84-2-1024x576.jpg

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ f1-1024x922.jpgรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ f2-1024x922.jpg
Education Talk ครั้งที่ 1Education Talk ครั้งที่ 2Education Talk ครั้งที่ 3
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Edu4.jpg
Education Talk ครั้งที่ 4Education Talk ครั้งที่ 5

Scroll to Top