มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

"ปัญหาในการเรียนรู้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเด็ก แต่ขึ้นอยู่กับตัวเรา ว่าสามารถเข้าถึงและเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ของพวกเขาได้หรือไม่"

Scroll to Top