มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

"ดอกทานตะวัน โน้มตามแสงอาทิตย์ฉันใด นิสัยของนักเรียนก๊สามารถเปลี่ยนตามคำสอนครูได้ฉันนั้น"

Scroll to Top