มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

"จากการเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ต้องการแก้ไข พัฒนาตนเอง มาสู่การค้นพบความสามารถและทำได้ในชีวิตจริง คือ รางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็กดีทุกคน"

บทความ

ทุกๆท่านครับ หลายท่านในที่นี้ที่เป็นครูคงเจอปัญหาเดียวกับผมนะคับ ก็คือปัญหาเรื่องของนักเรียนขาดความรับผิดชอบ ผมเป็นครูที่ปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ซึ่งเป็นห้องที่นักเรียน เรียนเก่งมากคือ ห้องที่เรียนเก่งที่สุดในระดับชั้นม.3 แต่ในความเก่งนี้นักเรียนกลับขาดความรับชอบในหน้าที่ โรงเรียนได้แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 22 เขตพื้นที่ ตามจำนวนห้องเรียน แต่ผลการประเมินเขตพื้นที่ของชั้นม.3/4 แต่ละวันจะไม่สะอาดเลย โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 1 หรือ 2 วิธีการประเมินคือโรงเรียนได้ตั้งคณะกรรมการตรวจเขตพื้นที่ทุกวันโดยให้ผลการประเมินออกเป็น 4 ระดับคือ 1,2,3,4 ในระดับ 1กับ2 คือไม่สะอาด ส่วนระดับ 3กับ4 คือเขตพื้นที่สะอาด นักเรียนชั้นม.3/4 จะได้ 1 หรือ 2 เป็นประจำ

หลังจากนั้นคุณครูได้เรียนรู้โครงการเด็กดีของแผ่นดิน 9 ขั้นตอน เห็นว่าจะเป็นกระบวนการที่จะนำนักเรียนสู่นักเรียนดี เลยคิดใหญ่ครับ นำเข้าที่ประชุมของโรงเรียนเพื่อจะขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งโรงเรียนแต่ผลไม่ได้เป็นดั่งที่ เราคาดหวังครับ แต่คนเป็นครูครับไม่ท้อเลยคิดว่าไม่ได้ทั้งโรงเรียนถ้านั้นก็ขอห้อง 3/4 ก่อนก็ได้โดยใช้กิจกรรม 9 ขั้นตอนเริ่มจากให้นักเรียนมองตนเองก่อน แล้วก็พัฒนาตนเองเรื่องที่นักเรียนยังขาดอยู่เมื่อเราใช้กิจกรรม 9 ขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆ ผลที่ตามมาคือเขตพื้นที่เดิมที่เคยได 1 หรือ 2 นักเรียนทำไปเรื่อย 21 วันติดต่อกันผลการประเมินที่ได้คือ 3 หรือ 4 หลังจากที่ปฏิบัติอย่างจริงจังเราก็เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน

สุดท้ายนี้ผลรางวัลที่ครูได้รับหรือนักเรียนได้รับ อย่างไรก็ไม่สำคัญกว่าพฤติกรรมของนักเรียนที่เปลี่ยนไปในทางที่

Scroll to Top