มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ลำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมขับเคลื่อน ส่งเสริมให้มีครูดีทั้งแผ่นดิน

โดย ดร.ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง

ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สป. ศธ.

ตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหนึ่งซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง คือการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาครับ ในเรื่องของการปลูกฝังกระบวนทัศน์ ทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชนผ่านกระบวนการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งภารกิจนี้จะเห็นว่า ทางมูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้มีการขับเคลื่อนไปสู่สถานศึกษาเป็นจำนวนมากแล้ว ทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับมูลนิธิฯ โดยภารกิจหลัก ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการคงจะทำหน้าที่ในเชิงการประสานงานกับทางมูลนิธิฯ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ลงไปสู่นักเรียน ทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยากที่จะขับเคลื่อนผ่านศึกษานิเทศก์ก่อน โดยผ่านโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน โดยความมุ่งหวังของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เบื้องต้นเราคาดหวังว่า ทางท่านศึกษานิเทศก์ที่ประจำอยู่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศทุกคน จะเข้าร่วมโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการนี้อย่างครบทุกท่านนะครับ ในเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ทางกระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานหลักในเชิงพื้นที่อยู่ 2 หน่วยงานที่สำคัญคือ สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เราคงจะใช้สำนักงานศึกษาธิการภาคเป็นหน่วยในการกำกับ ประสานการทำงานเชิงพื้นที่มากกว่า 1 จังหวัด ที่จะส่งเสริมการทำงานของมูลนิธิครูดีของแผ่นดินไปสู่นักเรียน ไปสู่สถานศึกษา ในขณะเดียวกันในระดับจังหวัด เราจะใช้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ในการแปลงกิจกรรมไปสู่ผู้เรียน ผ่านกระบวนกิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีอยู่ อย่างเช่น กิจกรรมความเป็นพลเมืองดี เป็นต้น

ท้ายที่สุดนี้ ผมในนามของส่วนหนึ่งของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อยากจะบอกกล่าวกับทางมูลนิธิว่า ทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะร่วมมือ และร่วมกันขับเคลื่อน ส่งเสริมให้มีครูดีทั้งแผ่นดินครับ

Scroll to Top