มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ย้ำ รางวัลนี้เป็นประโยชน์ต่อชาวกศน.

โดย ดร.นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน สำนักงาน กศน.

สำหรับความร่วมมือของสำนักงาน กศน. เราให้ความสนับสนุนอย่างดียิ่ง เพราะว่าในเบื้องต้นทางท่านปลัดฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ โดย กศน. อยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านได้รับทราบมาว่า ต้องดำเนินการที่จะให้ความร่วมมือกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดินอย่างเต็มที่ ในส่วนของสำนักงาน กศน. เองก็ขานรับกับนโยบายนี้ครับ ในส่วนของการดำเนินการต่าง ๆ บุคลากรของพวกเราได้เข้าไปมีส่วนที่จะขับเคลื่อนและร่วมมือกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดินเกือบทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกท่านได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง เพื่อที่จะเข้ารับพิจารณารางวัล และเพื่อที่จะเพิ่มความรู้ ความเข้าใจที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดขึ้นสำนักงาน กศน. ต้องขอบคุณทางมูลนิธิครูดีของแผ่นดินที่ได้ช่วยสนับสนุนบุคลากรขอ

สำนักงาน กศน. ให้ได้รับรางวัลและมีเวทีที่จะทำให้ตัวเองได้พิสูจน์ว่า สิ่งที่ดำเนินการต่าง ๆ ที่ท่านเป็นครูอยู่ สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ว่า เขาได้มีรางวัลหรือมีอะไรที่การันตี ทำให้เขามีความภาคภูมิใจ เป็นขวัญกำลังใจที่จะขับเคลื่อนงาน ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพราะฉะนั้น จะกราบเรียนว่า ผม ในฐานะผู้แทนสำนักงาน กศน. ที่ประสานทำงานร่วมกันกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ต้องกราบขอบพระคุณมูลนิธิครูดีของแผ่นดินเป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้เกิด

Scroll to Top