มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ย้ำโครงการนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของกทม.

โดย นางสาวถวิลย์ จันทร์สว่าง

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาด สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณมากสำหรับโครงการดี ๆ อย่างนี้ ที่จะให้รางวัลหรือปลูกฝังความดีให้กับบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงนักเรียน เราจะพัฒนาความดี ตั้งแต่ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ แต่ทุกท่านจะรู้ถึงผลดีไปไม่ได้เลย ถ้าไม่เห็นว่านักเรียนดีนะคะ ซึ่งในส่วนของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เราได้เห็นคุณค่าของโครงการนี้อย่างมาก ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน ไปยังศึกษานิเทศก์ และมีการวางแผนเชิงระบบว่าเราจะพัฒนาร่วมกัน เป็นการดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมในฐานะสำนักการศึกษาที่เป็นต้นสังกัด รวมถึงโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู จนไปถึงนักเรียน เราได้มีการประชาสัมพันธ์และวางแผนว่า นอกจากประชาสัมพันธ์แล้ว ยังจะทำงานเชิงรุกด้วยการประสานกับผู้บริหารโรงเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อที่จะให้เขาเห็นคุณค่าของโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ในส่วนของนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเพทมหานครที่เรามีแผนพัฒนาการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ที่จะให้นักเรียนเป็นอัตลักษณ์แห่งมหานครพร้อมด้วยคุณธรรมอยู่แล้ว จึงต้องขอบคุณมูลนิธิฯ นี้มากที่ทำตรงนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกรุงเทพมหานครมาก เพราะฉะนั้น เราในส่วนของต้นสังกัดได้วางแผนไว้ว่า เราจะพัฒนาตรงนี้ให้นักเรียนของกรุงเทพมหานครมีคุณธรรมในเชิงระบบ เราจะประสานไปยังเขต และจากเขตเราจะประสานสู่โรงเรียน เราจะดูทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ทั้งระบบในโรงเรียนนั้น เราคาดว่า ถ้าผู้บริหารเป็นผู้บริหารดีของแผ่นดิน มีครูดีของแผ่นดิน โรงเรียนนั้นควรจะต้องมีเด็กดีของแผ่นดินด้วย อันนี้เป็นการวางแผนของเราในระดับสำนักการศึกษา และในส่วนของผู้บริหารระดับสูงของเรา ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท่านได้ตอบรับที่จะมีส่วนร่วมในโครงการนี้ เพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนของกรุงเทพมหานครจะเป็นการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น และคาดว่าในปี พ.ศ. 2564 จะมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูดีของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเด็กดีของแผ่นดินของกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น เราจะพยายามขับเคลื่อนที่จะทำให้ครูดีของแผ่นดิน ผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดิน และเด็กดีของแผ่นดินในสังกัดของกรุงเทพมหานครขยายวงกว้างและครอบคลุมทุก ๆ โรงเรียนเลยค่ะ

Scroll to Top