มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ย้ำมาช่วยกันสร้างคนดีให้เต็มแผ่นดิน

โดย นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์

ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฯ

มูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้จัดทำโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน และโครงการเด็กดีของแผ่นดิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสร้างเครือข่ายคุณครู ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนนั้นให้มีความรัก ความสามัคคี และมีอุดมการณ์ร่วมกัน

เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ปีที่ผ่านมา มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศได้เข้าร่วมโครงการถึง 62,564 คน และมีผู้ที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิฯเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้ มูลนิธิฯได้เพิ่มรางวัลสำหรับท่านผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขึ้นมาอีกหนึ่งรางวัล

โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

เนื่องจากท่านศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่นิเทศ ให้ความรู้ กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนเป็นกำลังใจแก่คุณครู เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อให้คุณครูได้พัฒนาการเรียนการสอนได้ตามนโยบาย ตรงเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษานิเทศก์ จึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศชาติและในระดับพื้นที่ มูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติศึกษานิเทศก์ ที่ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ ความสามารถ และช่วยกันสร้างคนดีให้แผ่นดิน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

โครงการเด็กดีของแผ่นดิน (Z-idol)

ท่านเชื่อไหมว่า ช่วงที่ดิฉันไปเยี่ยมจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุรินทร์ ทั้งสองจังหวัดมีนักเรียนถามว่า “คุณครูครับ ทำไมไม่มีนักเรียนดีของแผ่นดินบ้างครับ ผมอยากเป็นนักเรียนดีของแผ่นดิน” อันนี้เป็นจุดประกายหนึ่งที่ทำให้เราคิดว่า น่าจะต้องมีรางวัลให้นักเรียนที่ได้ประพฤติ ได้ทำความดี และได้เป็นเด็กดีของแผ่นดิน เราทำทุกอย่างเพื่อยกระดับสมรรถนะและทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในยุค Generation Z และ Generation Alpha เราขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร ท่านคุณครู ท่านศึกษานิเทศก์เข้าร่วมโครงการกันเยอะ ๆ เพื่อที่จะมาช่วยกันสร้างคนดีให้แผ่นดินให้เต็มแผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน มีเครือข่ายที่สำคัญ ๆ หลายสังกัด เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. มีคุณครูจากเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้ามา ปีที่แล้วคุณครูสมัครมาทุกจังหวัด เกือบครบทุกเขตพื้นที่ ในปีนี้ขอเป็นทุกเขตพื้นที่เลยนะคะ สมัครกันเข้ามาเพื่อสร้างความดีและสร้างคนดีให้แผ่นดินกันค่ะ ต่อไปสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสำนักงานศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัดที่ได้ดูแลสนับสนุนมูลนิธิฯ ประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา  และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งท่านพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เมื่อครั้งที่ท่านมาเปิดงานและมอบรางวัลครูดีของแผ่นดิน ท่านบอกว่า “เอ๊ะ โครงการดี ๆ อย่างนี้ น่าจะขยายให้เต็มแผ่นดินเลยนะ น่าจะขยายให้ทั่วประเทศเลย” ท่านได้บอกกับท่านเลขา สพฐ. ดิฉันฟังแล้วรู้สึกปลื้มใจที่ท่านเห็นความสำคัญ แล้วท่านยังบอกว่า “แล้วทำไมยังไม่มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาร่วมด้วยเลย” ซึ่งปีที่แล้วก็มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาร่วมโครงการฯ ด้วย ซึ่งในปีนี้มูลนิธิฯ ได้ทำหนังสือเชิญไปยังกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อเชิญชวนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง โทรศัพท์แจ้งว่ายินดีให้ความร่วมมือ และจะประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้คุณครู นักเรียน ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ได้สมัครกัน

ท่านจะเห็นว่าตอนนี้โครงการของเราขยายไปทั่วประเทศแล้ว และได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทุกฝ่ายอย่างดียิ่ง ซึ่งทุกหน่วยงานที่ได้กล่าวไปได้เห็นความสำคัญของโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และพร้อมที่จะร่วมโครงการ ฉะนั้น มูลนิธิฯใคร่ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้นะคะ

Scroll to Top